Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων(

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679)1. Επεξεργασία για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) του Πελάτη.

Με την συμπλήρωση της φόρμας σύνδεσης στην ιστοσελίδα, o χρήστης αφήνει κάποια προσωπικά του δεδομένα (email κυρίως και αν το επιθυμεί διότι υπάρχει και η δυνατότητα να μην το δώσει).

Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορεί ο χρήστης να σχολιάζει σε ένα άρθρο και για κανέναν άλλο λόγο.

Η Επιχείρηση θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη που είναι απαραίτητα για την σωστή και ορθή επικοινωνία και διάλογο μαζί του όσον αφορά τα σχόλια στην αρθρογραφία , με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσει ο Πελάτης στο παρόν στάδιο μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας.

Είδη επεξεργασίας των δεδομένων από την Επιχείρηση.

Αφού ο Πελάτης προβεί στη συμπλήρωση της φόρμα σύνδεσης στην ιστοσελίδα, η Επιχείρηση προχωρεί, σε μια σειρά επεξεργασίας δεδομένων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.

Η χρήση αυτών, αφορά μόνο και ξεκάθαρα την ορθή επικοινωνία με τον πελάτη όσον αφορά σχόλια στα άρθρα που δημοσιεύονται στo πεδίο ιστολόγιο (blog) και να αποφεύγονται υβριστικά σχόλια και άλλες προσβλητικές εκφράσεις.Από την μεριά της Επιχείρησης πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι για τη συμμόρφωσή της Επιχείρησης, αυτοί οι έλεγχοι είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.Επίσης, πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα στις φορολογικές αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης της Επιχείρησης με τις συναλλαγές της με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων του Πελάτη σε αρχείο, από την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται η σχέση διαλόγου και σχολιασμού μεταξύ τους.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί, η Επιχείρηση θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση  θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους σχέσης.

Δικαιώματα του Πελάτη σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του.

Ο Πελάτης έχει τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα  επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Πελάτη, εκτός και αν υπάρχουν συνεχόμενες και χρονοβόρες επαναλήψεις όπου έχουν για την Επιχείρηση  διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ο Πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Επιχείρηση  θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.Πέραν αυτών, ο Πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ ανακαλώντας της συγκατάθεσή του.

Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της επικοινωνίας από την Επιχείρηση, επειδή δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία και ενημερωση χωρίς την στγκατάθεση του πελάτη.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη.

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Επιχείρηση η μέγιστη δέσμευση και ευθύνη. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση κ.λπ.) και οργανωτικά μέτρα.

Διαβίβαση των δεδομένων του Πελάτη.

Τα δεδομένα του Πελάτη δε θα διαβιβαστούν σε άλλα τμήματα της Επιχείρησης και δε θα διαβιβαστούν και δε θα καταστούν προσβάσιμα από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Επιχείρηση  συνεργάζεται για λόγους μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Τα δεδομένα όμως, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Επιχείρηση  και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Είναι απολύτως βέβαιο ότι σε κάθε διαβίβαση η Επιχείρηση  λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία.

Eπεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη για εμπορικούς σκοπούς.

Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Επιχείρηση  ίσως θα επεξεργαστεί τα ΔΠΧ.

Ο Πελάτης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην επιχείρηση.

Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Πελάτη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.8. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιχείρησης: τηλ. +30 6972 300 486, email: info@naturally.gr.

Επίσης, ο Πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

IP Διευθύνσεις.

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του site.